คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนจันทรุฯ
คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนจันทรุฯ
นางชนิดา  จันทรุเบกษา
ประธานกรรมการ
นายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา 
รองประธานกรรมการ
นายชนภัทท์  จันทรุเบกษา
กรรมการ
นายสุพจน์  ซาเหลา
กรรมการ 
นางวิภาภัทร์   ธิโนชัย 
กรรมการ
นางสาวมยุรี ถนัดค้า
กรรมการ
นายสุภศักดิ์  เมืองพรหม 
กรรมการ
นายชูศักดิ์  หงส์มาลา
กรรมการ
นายชุมศักดิ์  ศรีส่อง 
กรรมการ
นายสุธิชัย  ด่านกลาง 
กรรมการ
นางสาวบุญล้วน  อุดมพันธ์
กรรมการ 
นายประสงค์  ถนัดค้า
กรรมการ
นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ง 
กรรมการ 
นางสาววนิดา  ภูภักดี 
กรรมการ
นายวินิต  สิงคะกุล 
กรรมการ 
นางสุภาภรณ์  อนันเต่า 
กรรมการ
นายปัณจพล  ธิดา 
กรรมการ 
นายวิวัฒน์  เต็มเนื้อทอง
กรรมการ
นางแววดาว ใจเสือ
กรรมการ
นางพัชรา  ศักดิ์แสง 
กรรมการ
นางสุนจรี  ศรีบุตตะ 
กรรมการ
นางทิพวรรณ  ประชานันท์
กรรมการ
นายนเรศ ศรีหนา
กรรมการ 
นายสุรพงษ์ ไขแสง
กรรมการ 
นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข
กรรมการ
พ.ต.ท.ไพรัตน์ สมทรัพย์ 
กรรมการและเหรัญญิก 
นายจักรวาล  เจริญทอง 
กรรมการและเลขานุการ
นายสงพงษ์  ยุบลนิตย์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ