นักการภารโรง

นายสุดที สงัด
ลูกจ้างประจำ

นายอภิสิทธิ์ หาสนาม

นางสาวแสงเทียน เสริมวิเศษ

นายเฉลิมพร สนิทพะเนาว์

นางหนูพิศ ทิพสอน

นายอำนาจ มุมกลาง

นางสาวกนกวรรณ สระใหญ่

นางสาววิภาวี รักสะอาด

นายสมร มีเทียน

นายอำมาตย์ เกิดศิริ